Ưu đãi Thuế thu nhập Doanh nghiệp (CIT)

Để tham khảo về ưu đãi thuế, xin truy cập trang web của Cục thuế http://binhduong.gdt.gov.vn/wps/portal


Dự án đầu tư mới

Dự án đầu tư mới

Ưu đãi

Miễn thuế cho 2 năm đầu, giảm 50% thuế cho 4 năm tiếp theo

Cách tính

Kể từ khi có lãi. Nếu ba năm đầu doanh nghiệp hoạt động không có lãi, ưu đãi sẽ được tính từ năm thứ tư