Quản lý ngoại hối

Để biết thông tin chi tiết hơn về ngoại hối, xin truy cập trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://www.Sbv.gov.vn.

Quản lý ngoại hối và hồi hương lợi nhuận

Chế độ kiểm soát ngoại hối chặt chẽ và hạn chế bất kỳ luồng ra nào của ngoại tệ.

Giao dịch thông thường bao gồm:
- Hồi hương lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của Việt Nam
- Thanh toán đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở nước ngoài
- Hồi hương về góp vốn
- Hoàn trả các khoản vay bao gồm cả lãi suất


Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài tạm thời, trên cơ sở hàng quý/bán niên, vào cuối năm hoặc khi chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Giao dịch thông thường bao gồm:
- Hoàn trả thuế TNDN phải được đăng kí và thuế trả trước
- Lợi nhuận phải được xác định theo quy định quy định về kế toán/thuế của Việt Nam
- Không được phép gửi tiền tạm thời cho năm cuối cùng của hoạt động kinh doanh


Các công ty phải nộp Tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan thuế địa phương và ngân hàng sẽ xử lý chuyển tiền dựa trên chứng nhận của cơ quan thuế.